Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Účinné ke dni 1. 1. 2022


 1. Prodávající
  Swiss Automotive Group CZ s.r.o. se sídlem Průmyslová 1385, 253 01 Hostivice
  IČO: 448 46 967, DIČ: CZ44846967
  zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7281
  Seznam jednotlivých Provozoven Prodávajícího a kontaktních údajů je uveden na Internetových stránkách.

 2. Všeobecná ustanovení
  1. Těmito Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami (dále jen „VODP“) Prodávajícího se řídí právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé v souvislosti s prodejem Zboží Prodávajícího, tj. autodílů, autopříslušenství, garážové techniky a vybavení servisů a úkony s tím související, není-li účastníky výslovně, v písemné formě, sjednáno jinak.
  2. Tyto VODP, označení Zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden na Internetových stránkách. Tyto VODP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  3. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí těmito VODP nebo Smlouvou. Ustanovení Smlouvy mají ve smyslu § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku v případě rozporu s jednotlivými ustanoveními VODP před těmito ustanoveními přednost.
  4. Registrací Uživatelského účtu Kupující přijímá znění těchto VODP a potvrzuje, že se s nimi před registrací podrobně seznámil. Doručením závazné objednávky Zboží Kupující souhlasí se všemi právy a povinnostmi definovanými těmito VODP, bez ohledu na to, jakou formou je objednávka učiněna – osobně, prostředky komunikace na dálku nebo prostřednictvím Uživatelského účtu.
  5. Není-li nějaká otázka upravena Smlouvou nebo VODP, použijí se přiměřeně ustanovení Občanského zákoníku.

 3. Základní pojmy
  1. Pokud není v těchto VODP nebo ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy, začínají-li velkým písmenem, význam uvedený v tomto článku.
   • „Internetové stránky“: jsou www.sag.cz.
   • „Kupní cena“: je kupní cena za Zboží sjednaná pro účely jednotlivé Smlouvy v souladu s článkem 6.1 těchto VODP.
   • „Kupující“: je Kupující, který je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku, tj. zejména osoba, která disponuje živnostenským nebo jiným oprávněním k podnikání podle zvláštního zákona, resp. osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
   • „Noční schránka“: jakýkoliv prostor vymezen Prodávajícím nebo Kupujícím pro dodání nebo vrácení Zboží, jehož zpřístupnění jedné ze Smluvních stran je upraveno Smlouvou a těmito VODP.
   • „Občanský zákoník“: je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
   • „Objednávka“: je nabídka Kupujícího na uzavření Smlouvy, obsahující podstatné náležitosti Smlouvy, tedy Kupní cenu a specifikaci Zboží.
   • „Osobní údaje“: jméno, příjmení, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, identifikační číslo, číslo bankovního účtu Kupujícího, a případně další údaje získané Prodávajícím v souvislosti s těmito VODP a/nebo Smlouvou, které se ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) považují za osobní údaje.
   • „Pfand“: Zboží, které má být Kupujícím zasláno zpět Prodávajícímu po dodání takového Zboží Prodávajícím, které Pfand nahrazuje a které má být Prodávajícím vyměněno za náhradní Zboží.
   • „Prodávající“: společnost Swiss Automotive Group CZ s.r.o., se sídlem Průmyslová 1385, 253 01 Hostivice, IČO: 448 46 967, DIČ: CZ44846967, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7281.
   • „Protokol o vrácení obalů“: je protokol blíže vymezený v čl. 9.3 VODP.
   • „Protokol o vrácení zboží“: protokol, který je Kupující povinen kompletně vyplnit v případě vrácení Zboží (včetně počtu vratných boxů nebo volně ložených kusů) v souladu s čl. 11.6 VODP. Jednotlivé druhy Protokolů o vrácení Zboží jsou uvedeny v čl. 11.6.2 VODP. Návod na vyplnění Protokolu o vrácení Zboží je uveden na Internetových stránkách
   • „Protokol“: je Protokol o vrácení Pfandů – SAGVP0001, a/nebo Protokol o vrácení Zboží – SAGVZ0001, a/nebo Protokol o vrácení obalů – SAGVO0001, a/nebo Reklamační protokol – SAGRE0001. Formuláře Protokolů jsou k dispozici na (i) Provozovnách Prodávajícího, nebo (ii) je Kupující může stáhnout na www.sag.cz pod označením jednotlivého Protokolu.
   • „Provozovna“: jakákoliv provozovna Prodávajícího, jejichž seznam je uveden na Internetových stránkách, bez ohledu na to, zda je jako provozovna registrována.
   • „Reklamační protokol“: je protokol, který je k dispozici na Provozovnách Prodávajícího, na Internetových stránkách, v katalogovém systému CONNECT, a který musí být při uplatnění vad (odpovědnosti ze záruky) Zboží Kupujícím kompletně vyplněn.
   • „Smlouva“: kupní smlouva uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku, jejíž součást tvoří tyto VODP.
   • „Smluvní strany“: Prodávající a Kupující společně a „Smluvní strana“: Prodávající nebo Kupující jednotlivě.
   • „Státní svátek“: den, který je podle právních předpisů České republiky státním svátkem nebo dnem pracovního klidu.
   • „Uživatelský účet“: prostředí na Internetových stránkách Prodávajícího přístupné Kupujícímu po zadání unikátních přístupových údajů, a to uživatelského jména a hesla, ze kterého může Kupující zejména provádět Objednávky Zboží, jakožto návrhy na uzavření Smlouvy.
   • „VODP“: tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky.
   • „Zboží“: zboží Prodávajícího, které je možno objednat ze sortimentu uvedeného v katalogu Prodávajícího. Katalog prodávajícího je dostupný na Internetových stránkách, resp. v každé Provozovně Prodávajícího.

 4. Předmět plnění
  1. Předmětem plnění je dodání Zboží z platné nabídky Prodávajícího, vymezeného v Objednávce Kupujícího a závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.

 5. Registrace Kupujícího
  1. Pro zřízení Uživatelského účtu Kupujícího je nezbytné vyplnění registračního formuláře, který je dostupný na Internetových stánkách, resp. bude poskytnutý Kupujícímu na kterékoli Provozovně a dále po předložení dokladů nutných pro registraci, a to:
   • dokladu o existenci podnikatelského oprávnění, zejména výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, resp. výpisu z živnostenského rejstříku, nebo výpisu z jiné evidence podnikatelů či osvědčení o podnikatelském oprávnění;
   • osvědčení o registraci k DPH, je-li Kupující plátcem DPH;
   • dokladu o oprávnění jednat za Klienta, je-li jím právnická osoba nebo nejedná-li člověk osobně;
   • případně dalších dokumentů požadovaných Prodávajícím.
  2. Kupující odpovídá za to, že veškeré údaje uvedené v registračním formuláři jsou úplné, pravdivé a správné a v případě, že dojde-li k jejich změně, neprodleně to oznámí Prodávajícímu.
  3. Po kompletním vyplnění registračního formuláře Kupujícím bude Kupujícímu zaslán na jím sdělenou emailovou adresu potvrzující email obsahující automaticky vygenerované heslo pro první přihlášení do Uživatelského účtu. V tomto potvrzujícím emailu bude přiloženo znění VODP ke dni registrace a zadáním automaticky vygenerovaného hesla Kupující zároveň vyjadřuje svůj souhlas a přijetí těchto VODP. Ustanovení článku 18.5 těchto VODP tímto není dotčeno.
  4. Prvním přihlášením je Uživatelský účet aktivován. Prodávající je oprávněn Uživatelský účet zrušit nebo dočasně pozastavit přístup Kupujícího do Uživatelského účtu, poruší-li Kupující své povinnosti vyplývající z těchto VODP a/nebo Smlouvy.
  5. Má se za to, že pokud Kupující provede registraci jako Kupující – podnikatel, tj. s uvedením identifikačního čísla osoby a doložením svého podnikatelského oprávnění, činí Objednávky Zboží a uzavírá Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, tj. jako Kupující – podnikatel.

 6. Cena a platební podmínky
  1. Kupní cenu Zboží stanovuje Prodávající. Kupní cena je stanovena na základě ceníku Prodávajícího dostupného v každé Provozovně, resp. Kupujícímu na požádání zprostředkovaného telefonicky prostřednictvím kontaktního telefonního čísla kterékoli Provozovny Prodávajícího. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku reklama na Zboží, uvedení Zboží v katalogu (včetně katalogu v elektronické podobě) nebo vystavením Zboží v Provozovně, není nabídkou na uzavření Smlouvy a k uzavření Smlouvy se vyžaduje Objednávka Kupujícího a její potvrzení Prodávajícím.
  2. Pro stanovení Kupní ceny je rozhodná výše ceny aktuální v době doručení Objednávky v souladu s čl. 7.2 VODP.
  3. Ceny uvedené v ceníku Prodávajícího podle článku 6.1 těchto VODP nezahrnují DPH v zákonné výši.
  4. Prodávající oznámí Kupujícímu zvýšení cen Zboží uvedených v ceníku Prodávajícího neprodleně poté, co takové změny provede. Bude-li Objednávka doručena Prodávajícímu v souladu s čl. 7.2 VODP před oznámením zvýšení cen, bude platit Kupní cena uvedena Prodávajícím v potvrzení Objednávky.
  5. Prodávající se zavazuje, že Kupní cena zvýšená podle čl. 6.4 nepřesáhne 115% ceny uvedené v ceníku, z nějž s ohledem na čl. 6.1 VODP Kupující při podání Objednávky vycházel. Smluvní strany sjednávají, že ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku odchylka ve výši Kupní ceny nepřesahující 15 % neznamená podstatnou změnu Objednávky (nabídky na uzavření Smlouvy) a Smlouva je uzavřena dnem doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu dle čl. 7.4 písm. a) VOPD s obsahem určeným potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího. Ustanovení čl. 7.5 VODP tím není dotčeno.
  6. Prodávající předá Kupujícímu nejpozději při předání Zboží účetní doklad, v němž bude uvedena Kupní cena dle Smlouvy. Kupující je povinen uhradit celou Kupní cenu v hotovosti nejpozději při dodání Zboží, není-li Smluvními stranami dohodnuta úhrada Kupní ceny bankovním převodem a jiné datum splatnosti.
  7. Bankovní spojení v případě úhrady Kupní ceny převodem je:
   • pro platby v tuzemské měně:
    Česká Spořitelna a.s., č. účtu 5084012 0800
    Komerční banka 5439520267/0100
    Československá obchodní banka 220272614/0300
   • pro platby v EUR ze zahraničí:
    Česká Spořitelna a.s., 5084282/0800
   • pro platby v EUR v ČR:
    Československá obchodní banka 191643171/0300
   • pro platby v EUR na Slovensku:
    Československá obchodní banka 4001468367/7500.
  8. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Právo Prodávajícího na náhradu škody způsobené Prodávajícímu pozdním zaplacením Kupní ceny není nárokem na smluvní pokutu podle předchozí věty nijak dotčeno. Prodávající má vůči Kupujícímu rovněž nárok na náhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním své pohledávky, zejména nákladů souvisejících s poskytováním právní pomoci. Veškeré zde uvedené nároky Prodávajícího jsou splatné dnem doručení příslušné výzvy Prodávajícího Kupujícímu v souladu s čl. 16.3 VODP.
  9. Pokud bylo sjednáno zaplacení Kupní ceny před dodáním Zboží nebo ve splátkách a Kupující je se zaplacením Kupní ceny, resp. kterékoli splátky v prodlení delším než 15 kalendářních dnů, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit.
  10. Pokud se Prodávající dozví o poměrech Kupujícího jakoukoliv skutečnost (kterou se rozumí zejména podání návrhu na zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení vůči Kupujícímu), která zakládá důvodnou pochybnost o tom, že Kupující splní řádně a včas své závazky, a Kupující nebude ochoten se s Prodávajícím ve lhůtě Prodávajícím stanovené dohodnout na změně platebních a dodacích podmínek anebo na poskytnutí záruky či jiné jistoty, je Prodávající oprávněn od rámcové kupní smlouvy či Smlouvy odstoupit.
  11. Veškeré závazky Kupujícího podle Smlouvy se považují za splněné okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího uvedený pro konkrétní typ platby v čl. 6.7 VODP s řádně uvedeným variabilním symbolem nebo zaplacením v hotovosti. Ve smyslu § 1932 odst. 1 Občanského zákoníku se započte plnění Kupujícího v následujícím pořadí (i) na náklady spojené s uplatněním pohledávky Prodávajícího, (ii) na smluvní pokutu, na (iii) úroky z prodlení, (iv) na Kupní cenu. Je-li Kupující dlužen Prodávajícímu ve smyslu § 1933 odst. 1 Občanského zákoníku z několika peněžitých závazků, započte se plnění nejprve na závazek, jehož splnění Prodávající u Kupujícího již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Jsou-li všechny závazky Kupujícího zajištěny ve stejné míře, započte se plnění na závazek nejdříve splatný.

 7. Způsoby objednávání, pracovní doba
  1. Kupující si může podat Objednávku osobně, telefonicky, písemně (e-mailem), a to na v uvedených kontaktních číslech a adresách uvedených na Internetových stránkách, nebo elektronicky prostřednictvím systému CONNECT (viz www.sag.cz).
  2. Objednávka se považuje za přijatou v souladu s čl.16.3 VODP:
   • v případě internetové Objednávky prostřednictvím systému CONNECT, okamžikem dle čl. 16.3.1 VODP;
   • v případě odeslání Objednávky prostřednictvím e-mailu okamžikem dle čl. 16.3.2;
   • v případě faxové Objednávky na faxovém čísle Provozovny, případně jiném čísle určeném pro tyto účely Prodávajícím okamžikem dle čl. 16.3.3 VODP;
   • v případě jiné písemné Objednávky okamžikem převzetí oprávněným pracovníkem Prodávajícího dle čl. 16.3.4 VODP;
   • v případě telefonické Objednávky okamžikem ukončení telefonického hovoru.
  3. Objednávka musí specifikovat osobu Kupujícího, případně jeho Uživatelského účtu, má-li ho zřízen, požadované Zboží s objednacím číslem Prodávajícího, zvolenou dobu dodání Zboží, místo dodání, způsob dopravy, způsob platby Kupní ceny a učiněním Objednávky vyjadřuje Kupující také výslovný souhlas s těmito VODP ve znění platném k datu Objednávky. Případné změny údajů Kupujícího je povinen Kupující oznámit Prodávajícímu, jakmile se o nich dozví.
  4. Smlouva se považuje za uzavřenou:
   • a) okamžikem potvrzení Objednávky Prodávajícím, a to písemně v souladu s čl. 16.3 VODP nebo ústně pokud byla Objednávka podána dle čl. 7.2 e) VODP;
   • b) marným uplynutím lhůty dle čl. 7.5 VODP pro oznámení Kupujícího, že nesouhlasí s náhradní dodací lhůtou dle čl. 8.2 těchto VODP;
   • c) nejpozději faktickým dodáním Zboží v souladu s § 1744 Občanského zákoníku.
  5. Smlouva není uzavřena v případě, že Kupující s Kupní cenou navýšenou dle č. 6.4 a 6.5 VODP a/nebo dodací lhůtou dle čl. 8.2 VODP nesouhlasí a vyjádří nesouhlas s takovým potvrzením Objednávky osobně, telefonicky či písemně nejpozději do 1 pracovního dne od doručení potvrzení Objednávky dle čl. 7.4 písm. a) VOPD. K uzavření Smlouvy z důvodu změny podmínek Objednávky nedojde také tehdy, pokud Kupující již v Objednávce nebo jiným vhodným způsobem ještě před potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího takovou možnost výslovně vyloučí.

 8. Lhůta, místo a způsob dodání Zboží
  1. Objednané Zboží Prodávající dodá do 24 hodin od doručení Objednávky – není-li dále uvedeno jinak – na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. U systémů CONNECT platí dodací termíny v těchto systémech stanovené. Pro odeslání Zboží v pracovní den, v němž byla Prodávajícímu doručena Objednávka, je nutné Objednávku doručit do 17.30 hodin v pondělí až čtvrtek a do 15.30 v pátek.
  2. Smluvní strany sjednávají, že ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku změna doby dodání oproti čl. 8.1 VODP neznamená podstatnou změnu Objednávky (nabídky na uzavření Smlouvy), nepřekročí-li doba dodání 96 hodin od doručení Objednávky a Smlouva je uzavřena dnem doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu dle čl. 7.4 písm. a) VOPD s obsahem určeným potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího.
  3. Do lhůty dle čl. 8.1 a/nebo 8.2 VODP se nezapočítává doba mezi 17.00 hodinou v pátek a 8.00 hodinou v pondělí a mezi 17 .00 hodinou pracovního dne předcházejícího Státnímu svátku, a 8.00 hodinou pracovního dne následujícího po Státním svátku, a případně v dalších obdobích předem určených Prodávajícím.
  4. Kupujícímu z České republiky zajistí Prodávající dodání objednaného Zboží následovně:
   • pro Kupující, kteří mají zřízený Uživatelský účet a přesahuje-li Kupní cena dodávaného Zboží 5.000,- Kč bez DPH, vlastním distribučním systémem, a to v souladu s čl. 8.1 VODP, v pracovní dny v následujícím taktu
    • region Praha a okolí – závoz minimálně 1x denně,
    • Brno – minimálně 1x denně,
    • pro ostatní regiony každý pracovní den závoz do Noční schránky nebo přímo na adresu Kupujícího doručení přímým předáním;
   • pro Kupující, kteří nemají zřízený Uživatelský účet a/nebo nepřesahuje-li Kupní cena dodávaného Zboží 5.000,- Kč bez DPH, expresní zasilatelskou službou nebo prodej prostřednictvím distributorů (viz Internetové stránky).
  5. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, nebude Prodávající zajišťovat dopravu Zboží mimo území České republiky.
  6. Náklady na dodání Zboží dle čl. 8.4 písm. b) VODP a sazebník smluvního dopravce pro dodání Zboží je uveden na Internetových stránkách v Provozovnách Prodávajícího, v informačním systému Prodávajícího při provedení Objednávky, resp. bude sdělen Kupujícímu telefonicky na kontaktních číslech jednotlivých Provozoven.
  7. Zboží je dodáno:
   • dle čl. 8.4 písm. b) VODP nepřepravuje-li Zboží Prodávající, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího do místa jím určeného;
   • přepravuje-li Zboží Prodávající dle čl. 8.4 písm. a) VODP a nedoručuje se do Noční schránky, předáním Kupujícímu na dodací adrese Kupujícího v České republice;
   • vyložením v Noční schránce, byla-li doprava Zboží do Noční schránky mezi Prodávajícím a Kupujícím řádně sjednána;
   • v ostatních případech v místě Provozovny Prodávajícího.
    Převzetí Zboží musí být potvrzeno na dodacím listu (popř. faktuře) Kupujícím.

 9. Balení a hospodaření s vratnými obaly
  1. Jednotlivé Zboží je baleno výrobcem.
  2. Převoz Zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu je ve vratných plastových BFT boxech, případně jiných obalech podle povahy dodávaného zboží. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu vratné boxy do konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží dodáno.
  3. BFT boxy se vrací včetně Protokolu o vrácení obalů, který musí být potvrzený dopravcem nebo jinou pověřenou osobou. Boxy se vrací na centrální sklad Swiss Automotive Group CZ s.r.o. V případě nedodržení termínu vrácení je Kupující povinen uhradit cenu BFT boxů ve výši 300 Kč bez DPH za 1 kus nevráceného vratného BFT boxu, a Prodávající mu vystaví fakturu. Faktura za nevrácené BFT boxy bude vystavována 1x měsíčně, a to vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Kupujícímu Zboží dodáno. V případě následného vrácení BFT boxů Prodávajícímu, bude vystaven opravný daňový doklad.
   Převoz Zboží – autoskel probíhá výlučně v kartonech určených pro balení skla. Kartony na autoskla Kupující Prodávajícímu vrátí včetně „Protokolu o vrácení obalů“, který musí být potvrzený od řidiče nebo jinou pověřenou osobou. Kartony se vrací na centrální sklad Swiss Automotive Group CZ s.r.o., nebo na příslušnou Provozovnu, z které bylo Zboží Kupujícímu dodáno. Náklady balného Zboží – autoskla budou zahrnuty do faktury za Zboží. V případě, že budou nepoškozené kartony na autoskla vráceny Kupujícím v souladu s tímto článkem Prodávajícímu, Prodávající vyúčtuje Kupujícímu již uhrazené náklady balného, resp. jejich příslušnou část odpovídající hodnotě vráceného kartonu, a vystaví opravný daňový doklad (dobropis).
  4. Nebude-li obal Zboží – autoskla (karton) Prodávajícímu vrácen nebo bude-li vrácen poškozený takovým způsobem, že jej Prodávající nebude moci dále využít, je Kupující povinen nést náklady balného Zboží – autoskla ve výši odpovídající fakturované částce.

 10. Přechod nebezpečí škody
  1. Zničení, ztráta nebo odcizení Zboží nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu.
  2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží podle čl. 8.7 těchto VODP nebo nepřevezme-li Kupující Zboží, ačkoli mu Prodávající umožnil s ním nakládat.

 11. Vrácení zboží, vrácení Pfandů a odstoupení od Smlouvy
  1. Podmínky pro vrácení Zboží
   1. Není-li dále uvedeno jinak, je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy a vrátit nepoužité a nevybalené Zboží, u kterého je Kupní cena vyšší než 200 Kč bez DPH a které není zahrnuto v některé z kategorií vyjmenovaných v čl. 11.5 těchto VODP.
   2. Prodávající je v případě vrácení Zboží dle čl. 11.1.1 oprávněn požadovat zaplacení odstupného v závislosti na době mezi dodáním a vrácením Zboží (viz čl. 11.4). Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1992 věta druhá Občanského zákoníku se pro účely tohoto čl. 11 VODP nepoužije.
   3. V případě vrácení Zboží přes Noční schránku musí být Zboží v plastovém vratném BFT boxu, který musí být uzavřen, případně volně loženo (pokud se jedná o objemnější Zboží), řádně a čitelně vyplněný Protokol o vrácení Zboží, který Kupující nalepí k vratnému boxu případně k volně ložené položce tak, aby dopravce mohl 1 kopii tohoto Protokolu o vrácení Zboží potvrdit a zanechat Kupujícímu. V případě že není k dispozici vratný BFT box, může se použít kartónový, který musí být rovněž uzavřen.
   4. V případě vrácení Zboží využitím denního rozvozu dle čl. 8.4 písm. a) VODP převezme vrácené Zboží fyzicky řidič denního rozvozu. U vráceného Zboží musí být řádně a čitelně vyplněný Protokol o vrácení Zboží.
   5. Přepravce je povinen potvrdit na Protokolu o vrácení Zboží počet převzatých BFT boxů a počet volně ložených kusů. U denního rozvozu čl. 8.4 písm. a) VODP je řidič povinen překontrolovat jednotlivé vrácené položky. V případě nepotvrzení Protokolu o vrácení Zboží dopravcem je Kupující povinen bezodkladně tuto skutečnost nahlásit na emailovou adresu pro nedodané zboží uvedenou u jednotlivých Provozoven na Internetových stránkách.
   6. Zboží se považuje za vrácené okamžikem jeho doručení v souladu s čl. 16.3.4 nebo složením do Noční schránky Prodávajícího dle 11.1.3. VODP.
  2. Vrácení Pfandů
   1. Pfand je uvedený na faktuře, resp. na dodacím listu spolu se Zbožím a Kupující uhradí zálohu na část Kupní ceny Zboží nahrazující Pfand pro případ, že by Pfand nebyl Prodávajícímu vrácen a nedošlo by k výměně. Kritéria pro vrácení Pfandu jsou Kupujícím jednotlivě zasílána v případě fakturování tohoto dílu (nesmí být mechanicky poškozen, koroze, nekompletní atd.).
   2. Při vrácení Pfandů je nutné vracet pouze díl, který vyhovuje kritériím pro vracení Pfandů (viz. Internetové stránky), v původním obalu od Zboží, které Pfand nahrazuje, a uvést Pfand na speciálním Protokolu o vrácení Zboží (Protokol o vrácení Pfandů). Kupující je povinen vždy vyplnit pole označená jako povinná, zejména vyplnit/specifikovat čísla Pfandu i Zboží, které Pfand nahrazuje. Ustanovení čl. 11.6 VODP se použije obdobně.
   3. V případě, že Kupující nedodrží podmínky dle tohoto odstavce 11.2 VODP, bude Pfand vrácen zpět Kupujícímu a zaplacená záloha bude započtena na Kupní cenu za Zboží, které Pfand nahrazuje. V případě, že Kupující vrátí Pfand v souladu s podmínkami tohoto odstavce 11.2 VODP, Prodávající vyúčtuje Kupujícímu zálohu za Pfand a vystaví opravný daňový doklad (dobropis).
  3. Poplatek za každou vrácenou položku Zboží je 25,- Kč. Tento poplatek se nevztahuje na chybně dodané Zboží, nedodané Zboží, nebo na Zboží, které bylo dodáno v poškozeném stavu.
  4. Prodávající vrátí v případě vrácení Zboží Kupujícímu Kupní cenu sníženou o následující odstupné, jehož výše je závislá na době mezi dodáním Zboží Kupujícímu dle čl. 8.7 VODP a vrácením Zboží Prodávajícímu dle čl. 11.1.6 VODP:
   • Zboží vrácené do 14 kalendářních dnů – 0% z Kupní ceny
   • Zboží vrácené mezi 15 a 30 kalendářními dny – 10% z Kupní ceny
   • Zboží vrácené mezi 31 – 60 kalendářními dny – 25% z Kupní ceny
   • Zboží vrácené nad 60 kalendářních dnů – 50% z Kupní ceny
  5. Není možno vracet Zboží:
   • které Kupující zakoupil ve výprodeji; nebo
   • na které Kupující obdržel slevu z důvodu poškození; nebo
   • které je součástí prodejní akce, pokud není předem oznámeno jinak; nebo
   • které je objednáno expresní objednávkou od dodavatele Prodávajícího; nebo
   • které je součástí sortimentu garážové techniky a vybavení servisů; nebo
   • které je označeno jako nevratné v katalogovém systému; nebo
   • u kterého bylo oznámeno jiným způsobem, že je nevratné.
   • které je zabaleno originálně od výrobce s plombou a ta je porušena (většinou tedy elektronické díly);
   • které spadá do skupiny kapalin a obsah balení je větší než 5 l (oleje, chladící kapaliny atd.)
  6. Postup pro vyplňování Protokolu o vrácení Zboží (viz příklad na Internetových stránkách):
   1. Kupující je povinen Zboží vracet Prodávajícímu na základě vyplnění Protokolu o vrácení Zboží. Kupující musí vyplnit Protokol o vrácení Zboží ve všech bodech a vrátit Zboží v původním a nepoškozeném obalu, nepoškozené a nepoužité.
   2. Protokol o vrácení Zboží má 3 kopie (kdy vpravo jsou uvedeny označení: 1. verze pro Kupujícího, 2. verze pro přepravce, 3. verze pro Prodávajícího). Osoba zastupující Prodávajícího (řidič, zaměstnanec skladu, případně přepravce) Kupujícímu potvrdí svým podpisem v příslušné rubrice Protokolu o vrácení Zboží převzetí Zboží a Kupujícímu předá příslušnou kopii tohoto protokolu. Zbylé dvě kopie budou předány k dalšímu internímu zpracování Prodávajícího.
   3. Při nedodržení výše uvedených podmínek nejsou splněny podmínky pro vrácení Zboží Kupujícím a Zboží nebude Prodávajícím převzato.

 12. Záruka
  1. Prodávající odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného Zboží a jeho příslušenství v době dodání Kupujícímu v souladu s čl. 8.7. těchto VODP.
  2. Prodávající zaručuje, že si Zboží zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití ke smluvenému, respektive obvyklému účelu po dobu stanovenou v článku 12.3.od doručení Zboží Kupujícímu.
  3. U zboží ze skupiny Garážové techniky, vybavení autoservisů, diagnostické a měřicí přístroje, nářadí, přípravky a související náhradní díly se Prodávající zaručuje, že si zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití ke smluvenému, resp. obvyklému účelu po dobu dvanácti měsíců, pro zboží motocyklové baterie a repasované kardany pak po dobu šesti měsíců od doručení Zboží kupujícímu nebude-li na předávacím protokolu uvedeno jinak.
  4. Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě je použití Zboží k určenému účelu podle pokynů Prodávajícího nebo podle Prodávajícím přiloženého návodu k použití.
  5. Pokud Kupující nebo jiné osoby, než Prodávající provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném Zboží v průběhu záruční lhůty, ztrácí Kupující práva z poskytnuté záruky.
  6. Záruka se nevztahuje na vady, způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se Zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na Zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady Zboží, způsobené nepříznivými klimatickými vlivy, kterým je Zboží vystaveno.
  7. Pro uplatnění práv z odpovědnosti ze záruky se použijí ustanovení 13.6, 13. 7 , 13.8 a 13.9 VODP obdobně.
  8. Podmínkou pro uplatnění reklamace Zboží kupujícím u prodávajícího je:
   • dodání vadného Zboží na kteroukoliv Provozovnu v termínu nejpozději do 2 měsíců od vzniku závady.
   • jednoznačná identifikace vozidla, pro které bylo zboží zakoupeno nebo do kterého bylo zboží namontováno (typ, VIN, kód motoru, rok výroby) a uvedení stavu tachometru při montáži i demontáži k uplatnění reklamace.
   • u diagnostikovatelných dílů sériovou diagnostikou doložit výpis paměti závad příslušné řídící jednotky, příp. naměřených parametrů.
   • u filtrů pevných částic dodržení postupu výrobce při diagnostice a montáži, kompletní vyplnění reklamačního protokolu příslušného výrobce, který je možné stáhnout z katalogu náhradních dílů nebo vyžádat u prodávajícího.
   • V protokolu musí být správně vyplněny všechny požadované údaje doplněné výpisem chybového registru řídící jednotky motoru a naměřených hodnot (především tlak diferenciálního snímače v různých otáčkách motoru bez zatížení, teploty, obsah sazí a popílku, příp. další v protokolu požadované) před a po opravě a dále při vzniku závady. Musí být dokladován seznam prací a použitých náhradních dílů při výměně fakturou nebo jiným účetním dokladem.
   • u kompresorů klimatizací doložit fakturou nebo jiným účetním dokladem rozsah prací a seznam použitých náhradních dílů při výměně, zejména zda byl proveden proplach nebo jiné vyčištění klimatizačního systému. Kompresor musí být opatřen záslepkami a musí v něm zůstat zbytkový olej.
   • u rozvodových sad, které obsahují řetěz přiložit 0,2 až 0,5 litru oleje z motoru.
   • doložení kopie TP nebo OTP při uplatnění reklamace zboží po 12 měsících od nákupu. Pro účely reklamačního řízení může být kopie TP nebo OTP předána výrobci.

 13. Odpovědnost za vady
  1. Kupující Zboží při jeho dodání dle 8.7 VODP prohlédne a přesvědčí se o jeho vlastnostech. V případě, že má Zboží zjevné vady, oznámí to bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. 13.3 VODP Prodávajícímu, a to způsobem dle čl. 13.6 VODP.
   1. Kupující je povinen dodané zboží porovnat vizuálně s originálním dílem a v případě viditelné tvarové odlišnosti prověřit vhodnost použití takového dílu. Základním nástrojem pro určení vhodnosti použití dílu na určité vozidlo je elektronický katalog CONNECT, který je zpracován na základě technických dat TECDOC. Prodávající neručí za 100% správnost těchto dat a v případě pochybností při určení vhodnosti použití dílu doporučuje, aby Kupující porovnal informace s databází výrobce vozidel k co nejpřesnější identifikaci dílu.
  2. Neprohlédl-li Kupující Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody dle čl. 10.2 VODP nebo nezajistí-li provedení prohlídky, může uplatnit nároky z vad touto prohlídkou zjistitelných jen tehdy, jestliže prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v okamžiku přechodu nebezpečí škody dle čl. 10.2 VODP.
  3. Případné níže zjištěné zjevné vady je Kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu, a to ve lhůtách níže uvedených.
   1. Pokud je Zboží poškozeno, nebo je poškozený obal je Kupující povinen (i) oznámit tuto vadu na emailovou adresu určenou pro nedodané zboží uvedenou u jednotlivých Provozoven na Internetových stránkách, a to nejpozději do 12 h následujícího pracovního dne od dodání Zboží dle čl. 8.7 VODP, a (ii) uvést zdali chce Zboží znovu dodat, resp. vadu odstranit, nebo poskytnout slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, vystavit opravný daňový doklad (dobropis) a Zboží poslat nejbližší vratkou zpět Prodávajícímu dle podmínek pro „Vrácení zboží“.
   2. Pokud nebylo Zboží (část Zboží dle Objednávky) dodáno, je Kupující povinen (i) oznámit tuto vadu na emailovou adresu určenou pro nedodané zboží uvedenou u jednotlivých Provozoven na Internetových stránkách, a to nejpozději do 12 h následujícího pracovního dne od dodání Zboží dle čl. 8.7 VODP, a (ii) uvést zdali chce Zboží opětovně zaslat nebo vystavit opravný daňový doklad (dobropis). V případě objednaného Zboží/části Zboží s Pfandem je nutné tuto skutečnost rovněž uvést při oznamování podle bodu (i) tohoto odstavce a uvést čísla obou položek, tj. Zboží i Pfandu.
   3. Pokud bylo dodáno jiné než objednané Zboží, je Kupující povinen (i) oznámit tuto vadu na emailovou adresu určenou pro nedodané zboží uvedenou u jednotlivých Provozoven na Internetových stránkách, a to nejpozději do 12 h následujícího pracovního dne od dodání Zboží dle čl. 8.7 VODP, a (ii) uvést číslo zaměněné položky a dále uvést zdali chce Zboží v souladu s Objednávkou znovu dodat nebo vystavit opravný daňový doklad (dobropis) a doručené Zboží poslat nejbližší vratkou zpět Prodávajícímu dle podmínek pro „Vrácení zboží“.
  4. Nenahlásí-li Kupující Prodávajícímu ve výše uvedených lhůtách příslušné nedostatky v dodávce Zboží, má se za to, že Kupující obdržel Zboží bez zjevných vad a v rozsahu, jak uvedeno na příslušné faktuře, resp. na dodacím listu.
  5. V případě pochybností se má za to, že ustanovením čl. 13.3 VODP není Kupující na svých právech z vadného plnění zkrácen.
  6. Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, lze uplatnit práva z vadného plnění na Provozovně, kde toto Zboží Kupující zakoupil. Kupující je povinen vždy prokázat původ Zboží fakturou (případně účtenkou) a zároveň předložit kompletně vyplněný Reklamační protokol. Pro vyplnění Reklamačního protokolu se použije s čl. 11.6.2. VODP obdobně.
  7. O oprávněnosti reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu pověřená osoba příslušné Provozovny. V případě, že je vyžadováno odborné posouzení, bude reklamované Zboží zasláno do centrálního skladu Prodávajícího, kde oprávněnost reklamace posoudí tam pověřená osoba. V případě, že nelze posoudit reklamaci jinak než provést posouzení vady výrobku jeho samotným dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, a to do 180-ti dnů. Prodávající si vyhrazuje právo reklamované Zboží rozebrat, nebo jiným způsobem znehodnotit za účelem zjištění oprávněnosti reklamace a není povinen uvést Zboží do původního stavu, pokud to Kupující při uplatnění reklamace prokazatelným způsobem neodmítne. Pokud bude reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající vůči Kupujícímu právo na náhradu nákladů vynaložených na vyřízení této neoprávněné reklamace.
  8. Vznikne-li Kupujícímu v důsledku vady Zboží škoda, za kterou Prodávající odpovídá, je Kupující povinen toto Prodávajícímu bez zbytečného odkladu oznámit. Prodávající je v takovém případě oprávněn určit k posouzení škody a nároku na její náhradu nezávislého odborníka v místě, kde se Zboží nachází. Není-li to možné či účelné, je Prodávající oprávněn vyzvat Kupujícího k zajištění přepravy Zboží do nejbližšího místa, kde může dojít k odbornému posouzení dle předchozí věty.
  9. V případě prodeje Zboží Kupujícím dále koncovému zákazníku, je Kupující povinen posuzovat případné nároky z vad Zboží s veškerou péči a s vynaložením odborných znalostí. Část účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním nároku koncového zákazníka u Kupujícího uhradí Prodávající pouze tehdy, byly-li vynaloženy v souladu s odst. 13.8. Kupující a Prodávající se dohodli, že se budou podílet na úhradě účelně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním nároku z vad koncovým zákazníkem rovnou měrou. Kupující se přijetím těchto VODP v souladu s § 1916 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává vůči Prodávajícímu svého práva z vadného plnění, a to práva týkajícího se náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práva z odpovědnosti za vady do výše náhrady 50 % účelně vynaložených nákladů.

 14. Zpětný odběr výrobků – olejů, elektrických akumulátorů a pneumatik
  1. Prodávající je povinnou osobou ve smyslu § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve vztahu k vybraným výrobkům, uváděným prodávajícím na trh v ČR (dále výrobky). Výčet těchto výrobků je omezen platnou nabídkou Zboží na Internetových stránkách; aktuálně se jedná o elektrické akumulátory a pneumatiky, u kterých Prodávající převzal povinnost zpětného odběru smlouvou s jinou osobou se sídlem v České republice. Kupující je povinen provádět zpětný odběr výrobků v rozsahu, v jakém výrobky nakoupil od Prodávajícího.
  2. Kupující zajistí, že poslední prodejce bude prokazatelně informovat konečného uživatele o způsobu zpětného odběru výrobků. Při prodeji výrobků dalším podnikatelům zajistí Kupující předání informace o způsobu zpětného odběru těmto podnikatelům tak, aby je mohli předat konečnému uživateli. Zpětný odběr výrobků provede Kupující bez nároku na úhradu. Dále Kupující zajistí, že místa zpětného odběru budou pro konečného uživatele stejně dostupná, jako místa prodeje. Kupující zajistí, že zpětně odebrané výrobky budou v množství odpovídajícím obchodnímu styku mezi ním a Prodávajícím soustředěny u něj nebo u jiné oprávněné osoby, která s vybranými výrobky oprávněně nakládá. O jejich shromáždění Kupující informuje Prodávajícího.
  3. Prodávající na základě výzvy Kupujícího zabezpečí odvoz zpětně odebraných výrobků od Kupujícího, případně od jiné osoby, u níž budou tyto výrobky soustředěny. Odběr provede Prodávající osobně nebo jej vykoná jím pověřená osoba. Odběr bude zajištěn na náklady Prodávajícího a bez nároku na úplatu ze strany Kupujícího. Prodávající dále zajistí další nakládání se zpětně odebranými výrobky v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
  4. Obecná ujednání: Zpětný odběr se vztahuje pouze na ty výrobky a v takovém množství, které zakoupil Kupující od Prodávajícího. Zpětně odebírané výrobky nesmí být znečištěny nebezpečným odpadem nebo produktem klasifikovaným jako nebezpečný; oleje nesmí být smíseny s jiným materiálem nebo odpadem. Se zpětně odebraným výrobkem nesmí být nakládáno před provedením zpětného odběru jako s odpadem. V případě porušení těchto podmínek Prodávající zpětný odběr neprovede a Kupující je povinen s výrobky dále nakládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to na své náklady a odpovědnost. Informace o zpětném odběru jsou dále uvedeny na Internetových stránkách.

 15. Obchodní tajemství
  1. Kupující je povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby k písemnostem Prodávajícího, jeho obchodním údajům či jakýmkoliv výrobním a obchodním informacím, které tvoří obchodní tajemství Prodávajícího, neměly přístup třetí osoby. Kupující není rovněž oprávněn obchodní tajemství Prodávajícího použít pro sebe či ve prospěch třetích osob, a za škodu takto způsobenou odpovídá bez omezení.
  2. Prodávající je v případě, že Kupující nevystaví Objednávku k uzavření Smlouvy, oprávněn po Kupujícím požadovat vrácení všech písemností, které Kupujícímu byly poskytnuty za účelem uzavření Smlouvy. Kupující je povinen na základě této výzvy požadované písemnosti bez zbytečných průtahů Prodávajícímu vrátit.

 16. Kontaktní informace, doručování
  1. Není-li dohodnuto jinak, korespondence související se Smlouvou, resp. těmito VODP musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to (i) doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, (ii) osobně, a to (iii) emailem, (iv) faxem nebo (v) elektronicky prostřednictvím systému CONNECT.
  2. Kontaktní informace Provozoven jsou uvedeny na Internetových stránkách, kontaktní údaje Kupujícího jsou uvedené v Uživatelském účtu nebo údaje uvedené v Objednávce, není-li Kupující registrován.
  3. Zpráva je doručena:
   1. v případě doručování prostřednictvím systému CONNECT okamžikem validace zprávy serverem Prodávajícího, přičemž rozhodující je čas zaznamenaný tímto serverem;
   2. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
   3. v případě doručování faxem okamžikem přijetí čitelné zprávy adresátem;
   4. v případě doručování osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či kurýrem převzetím zásilky adresátem;
   5. v případě doručování osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či kurýrem též třetím pracovním dnem po odeslání, resp. patnáctým pracovním dnem, byla-li zpráva doručována mimo území České republiky.
  4. V případě změny kontaktních informací se Smluvní strany zavazují neprodleně druhou Smluvní stranu o této změně informovat.
  5. Vyžaduje-li zákon, tyto VODP a/nebo Smlouva, aby určitý úkon byl učiněn písemně, je nutné, aby byl vlastnoručně podepsán tou osobu, která ho činí. Vlastnoruční podpis může být nahrazen uznávaným elektronickým podpisem.

 17. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající zpracovává osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, identifikační číslo, číslo bankovního účtu Kupujícího, případně další údaje v souvislosti s těmito VODP a/nebo Smlouvou.
  2. Kupující je povinen poskytovat veškeré osobní údaje přesně, úplně a správně. 17.3. Prodávající je povinen poskytnuté osobní údaje chránit a zabezpečit před případným neoprávněným zpřístupněním nebo užitím. Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů jsou k dispozici na Internetových stránkách.

 18. Závěrečná ustanovení
  1. Právní vztah mezi Smluvními stranami se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku se nepoužijí.
  2. V případě sporu vzniklého v souvislosti s těmito VODP, případně na základě dle těchto VODP uzavíraných realizačních Smluv budou Smluvní strany řešit společným jednáním, a především smírnou cestou.
  3. Smluvní strany se dohodly, že v případě soudního řízení mezi Prodávajícím a Kupujícím je místně příslušným soudem podle volby Prodávajícího buď u
   • Obvodního soudu pro Prahu 10, resp. Městský soud v Praze, je-li založena věcná příslušnost krajského soudu,
   • Okresního soudu Praha – západ, resp. Krajského soud v Praze, je-li založena věcná příslušnost krajského soudu,
   • Okresního soudu v Klatovech, resp. Krajského soud v Plzni, je-li založena věcná příslušnost krajského soudu, ledaže zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanoví příslušnost výlučnou. Prodávající si vyhrazuje právo žalovat Kupujícího i u soudu příslušného podle obecných pravidel zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Prodávající je oprávněn jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit nebo aktualizovat VODP prostřednictvím jejich zveřejnění na Internetové stránce a oznámením o této změně odeslaným Kupujícímu na emailovou nebo poštovní adresu Kupujícího uvedenou při provedení Objednávky, resp. registraci Kupujícího v souladu s čl. 16.3 VODP, a to zejména z důvodu změny právních předpisů, aktualizace, rozšíření nebo optimalizace Prodávajícím nabízeného Zboží, úpravy dodacích podmínek atd. V tomto oznámení bude uvedeno i datum účinnosti nového znění VODP. Kupující, který nesouhlasí s novým nebo aktualizovaným zněním VODP, je oprávněn vypovědět Smlouvu do 14 dnů ode dne doručení oznámení podle věty první. Není-li Smlouva tímto způsobem vypovězena, prohlašují Smluvní strany, že se má za to, že Kupující s novými nebo aktualizovanými VODP vyslovil souhlas. Nové nebo aktualizované VODP jsou ode dne jejich účinnosti součástí Smlouvy ve stejném rozsahu jako původní VODP.V Hostivici, 1. 1. 2022

Swiss Automotive Group CZ s.r.o.
Průmyslová 1385, 253 01 Hostivice
IČO: 44846967, DIČ: CZ44846967
Tel.: +420 225 983 200
E-mail: info@sag.cz

Sledujte nás na sociálních sítích:

Všechna práva vyhrazena © 2021 Swiss Automotive Group CZ s.r.o.